Toppet lappedykker
Podiceps cristatus
Gråstrubet lappedykker
Podiceps grisegena
Lille lappedykker
Tachybaptus ruficollis